Nytt bidrag för konvertering från el eller gas till alla småhusägare!

Bidrag för konvertering till biobränsle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Regeringen har den 15 juni 2023 beslutat att förordningen för bidrag för energieffektivisering i småhus kommer att träda i kraft den 3 juli 2023. Det innebär att det kommer att gå att ansöka om bidraget via Boverkets e-tjänst från den 3 juli 2023.”

Källa: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Bidragets syfte

Bidragets syfte är att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med el eller gas för att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet.

 

Av förordningen framgår sammanfattningsvis att:

 • Bidrag ska enligt förordningen kunna ges till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Stödet kan ges retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.
 • De bidragsberättigade åtgärderna i förordningen är indelade i två kategorier. Den första kategorin innehåller åtgärder för att minska småhusets behov av el eller gas genom konvertering från el eller gas till värmepumpar, installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem eller anslutning till ett fjärrvärmenät. Den andra kategorin omfattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen.
 • Bidrag ges till en konvertering till en anordning för uppvärmning med biobränsle. Med biobränsle avses här både fast och gasformigt biobränsle. För att bidrag ska ges till konverteringsåtgärder krävs att det årliga energibehovet för rumsuppvärmning och tappvarmvatten efter konverteringen huvudsakligen försörjs av andra källor än el eller gas. Om konverteringen görs till en anordning för biobränsle ska denna vara effektstyrd och medge en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.
 • Bidrag får ges för en anslutning till ett fjärrvärmenät i småhus där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller gas. För att bidrag ska ges till en anslutning till ett fjärrvärmenät ska fjärrvärmen komma att svara för det huvudsakliga beräknade årliga värmebehovet för rumsuppvärmning och hela det årliga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten efter anslutningen.
 • Exempel på materialkostnader för en konvertering är kostnader för en biobränslepanna, värmedistributionssystem såsom radiatorer, fjärrvärmecentral, värmeväxlare, skorsten, styrutrustning och utrustning för värmeackumulering eller annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.
 • Bidrag för klimatskärmsåtgärder ges endast till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den
  8 november 2022. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för klimatskärmsåtgärder är kostnader för tilläggsisolering, vindsisolering, byte till dörrar och fönster med ett bättre U-värde och annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.
 • Bidrag kan ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.
 • Den som utför en bidragsberättigad åtgärd ska vara godkänd för F-skatt.
 • Länsstyrelsen i det län som småhuset är beläget handlägger och beslutar ansökningarna. Bidraget ska gå att söka via en e-tjänst på Boverkets webbplats.

Länk: Förordning om bidrag för energieffektivisering i småhus | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se)

 

Produkter för uppvärmning med biobränsle

Flispannor

Pelletspannor

Pelletsbrännare