Minska din uppvärmningskostnad

Genom att reducera mängden sot och beläggningar på de värmeupptagande ytorna erhålles en högre verkningsgrad för värmeupptagning i pannan.

Förbränningen i en eldstad är oftast ofullständig. Sot bildas och avsätter sig i ett snabbt växande skikt i förbränningsrum och rökkanaler. Denna sotavlagring härdas och släpper igenom allt mindre värme allt eftersom den växer. Sotet höjer rökgastemperaturen och dyrbar värme går upp genom skorstenen. Varje mm sot är dyr- ökar bränslekostnaderna med ca 5% (enligt Engergisparkommitténs undersökningar).

Optizon avsotningsmedel

Länk till webbutik:   Optizon avsotningsmedel – REA upp till 60%

Optizon är ett avsotningsmedel som är vidareutvecklat efter Nitro Nobels grundrecept.
Fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor, kakelugnar och kaminer.
Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater, nitriter och Mg.
Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning.
När temperaturen stegras antänds additivet och bildar en gråaktig dimma bestående av små kristaller.
Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater.
Sulfaterna klibbar ej och bl.a. av denna orsak blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt.
Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur med c:a 200C-300C.
Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas bort.
Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös.
Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ned i ugnen och går då lätt att aska ur.
Detta innebär att även eldstad och luckor i kaminen blir fria från sot.
Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären.
Kort sagt du får en betydligt renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion.
Vid förbränning av OPTIZON tillförs inga nya ämnen, som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning ex. ved och pellet.
Additivet är också fritt från klorider och inte i sig själv explosivt, men oxiderande.
Förvaras torrt och inte vid temperaturer överstigande 60ºC.